VISK 2 VISK
 

ZÁPIS z jednání hodnotitelské komise Programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 2 dne 3. 3. 2006, MK

Přítomni: Mgr. Zuzana Bornová (Knihovna P. Bezruče Opava), Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (VK v Olomouci), Zlata Houšková (NK ČR), Mgr. Petra Miturová (MK), Mgr. Hana Mrázová (MěK Prachatice), Ivana Rösslerová (KK Vysočiny), Michaela Shejbalová
(MZK v Brně), PhDr. Alena Součková (SVK v Hradci Králové), PhDr. Helena Šímová
(KK Fr. Bartoše Zlín).

Omluvena: Linda Machalová, DiS. (STK v Praze)

1. Zahájení :

Mgr. Miturová (tajemnice) zahájila jednání a přivítala dvě nové členky komise Mgr. Bornovou a Mgr. Mrázovou.

2. Volba předsednictva :

Předsedou byl zvolen Mgr. Giebisch, Ph.D., místopředsedkyní PhDr. Součková. Jednání dále řídil předseda komise s výjimkou projednávání projektu VK v Olomouci, kdy jednání vedla místopředsedkyně.

3. Projednávání projektů :

Objem rozdělovaných finančních prostředků činil 1 550 tis. Kč.

 Pro rok 2006 byly stanoveny tyto hlavní priority :

  • podporovat přednostně projekty těch knihoven, které již mají zkušenosti se školením v oblasti ICT i se vzdělávací činností pro knihovny v regionu,
  • projekty s jasně definovaným plánem vzdělávání v oblasti ICT,
  • e-learningový kurz katalogizace z důvodů vysoké poptávky po tomto novém typu vzdělávání a dané tématice

Základní pravidla přidělování finančních prostředků a způsob hlasování :

Členové komise vedli podrobnou rozpravu o každém předloženém projektu. Předmětem jednání bylo splnění základních podmínek, stanovených v zadávací dokumentaci k podprogramu VISK 2 na rok 2005, přiměřenost rozpočtovaných nákladů a kvalita projektu.

4. Důvody nepřidělení dotace :

Byly vyloučeny projekty č. 2 (Knihovna města Olomouce) a č. 12 (Městská knihovna A. Marka Turnov), nesplňující zadání: požadovaly dotaci na úhradu nákladů na vzdělávání vlastních pracovníků, nikoli na organizaci školení pro ostatní knihovny. Komise doporučila v průvodním dopise upozornit tyto neúspěšné žadatele na možnost využití kurzů organizovaných krajskou knihovnou.

5. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace :

- projekt č. 10 (Západočeská univerzita v Plzni. UK)

Do průvodního dopisu: „Pokud bude žádost o dotaci podávána také v dalších letech, je nutno předložit podrobný popis projektu a uvést podrobné informace o zaměření kurzů, jinak dotace nebude poskytnuta.“

- žádost č. 14 (Městská knihovna v Praze)

Do průvodního dopisu: „Požadované finanční prostředky byly sníženy vzhledem k naddimenzovanému rozsahu projektu (krajským knihovnám bude na rok 2006 poskytnuta dotace max. ve výši 160.000,- Kč). Dalším důvodem je skutečnost, že na území hlavního města Prahy jsou kurzy zajišťovány také Národní knihovnou ČR.“

- žádost č. 17 (SVK v Kladně)

Do průvodního dopisu: „Požadované finanční prostředky ve skutečnosti nebyly sníženy, avšak výchozí kalkulace rozpočtu projektu byla chybná (220 hodin při nákladech 400,- Kč/hod. dělá 88.000,- Kč, nikoli 100.000,- Kč).“

 6. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 2 a kontrola dotací za rok 2004 :

Odborná garantka Mgr. Houšková připravila souhrnnou zprávu o výsledcích kontrol za rok 2004, při níž nebyly shledány žádné závažné nedostatky. V roce 2006 bude nutno provést kontrolu čerpání dotací Národní knihovny ČR a SKIP za léta 2004-2005.

Podrobná zpráva o naplňování cílů podprogramu VISK 2 za rok 2005 bude zveřejněna na webových stránkách programu VISK (http://visk.nkp.cz/VISK2.htm). V současné době je zpracovávána také rozsáhlá hodnotící zpráva za léta 2001-2005.

Mgr. Miturová upozornila, že k  vyúčtování spoluúčasti je nutno dokládat kopie OON, u mezd uvádět, kolik pracovníků a jakou výši prac. úvazku se podílejí a jaký je předmět jejich činnosti při realizaci projektu. Ve spoluúčasti lze vykazovat režii na provoz učeben, avšak tyto náklady by neměly převažovat.

Vzhledem k tomu, že se začínají projevovat problémy se zastaráváním vybavení učeben, komise doporučuje na rok 2007 znovu vyhlásit podprogram na obnovu hardware a software krajských knihoven.

CD-ROM „Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I“ , vydaný z fin. prostředků dotace v roce 2001, již není příliš aktuální a s některými novými SW není kompatibilní. Jeho prodejnost klesá (cena: 100,- Kč za kus), Komise proto souhlasila, že zbytek nákladu (cca 95 ks) lze rozdat zájemcům o knihovnické vzdělávání. Částka získaná prodejem mimo ÚiSK UK je ukládána na zvláštním účtu. Její další využití se předkládá k úvaze: 1) na finanční podporu projektů podprogramu VISK2, 2) na vydání publikace s tematikou knihovnického vzdělávání (tištěné nebo elektronické).

7. Závěr - přidělení finančních prostředků :

  • Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 20 projektů. Souhrn veškerých finančních požadavků činil 1 711 000 Kč.
  • Komise doporučila k finanční podpoře MK celkem 18 projektů. S výjimkou jednoho projektu (č. 14) byly dotace přiděleny v požadované výši.
  • Celkem bylo rozděleno 1 527 tis. Kč neinvestičních prostředků (podrobně viz tabulka). Zbylé finanční prostředky ve výši 23 tis. Kč navrhla komise rozdělit v rámci podprogramu VISK 9 na rok 2006.

Zapsala: Mgr. Miturová

3.3.2006

Schválil: Mgr. Giebisch, Ph.D.
předseda komise

06.04.2006