VISK 2 VISK
 

ZÁPIS z jednání komise Programu Veřejné informační službyknihoven (VISK) 2 dne 1. 3. 2007, MK

Přítomni: Mgr. Zuzana Bornová (Knihovna P. Bezruče Opava), Mgr. Lenka Fišrová (MěK Litovel), Mgr. HanaHendrychová (SVK Plzeňského kraje), Zlata Houšková (NK ČR), Mgr. Monika Kratochvílová (MZK v Brně), Mgr. Petra Miturová (MK), Ing. Jana Tomancová (Knihovna Fr. Bartoše Zlín), Jaroslava Zieglerová (KK Karlovy Vary).

Omluveni : Mgr. Hana Mrázová (MěK Prachatice)

Nepřítomni: Mgr. Robert Horan (KVK Liberec), Bc. Jaroslav Vyskočil (STK).

1. Zahájení :

Mgr. Miturová (tajemnice) zahájila jednání komise . Upozornila na odlišnosti nového příkazu ministra kultury č. 42/2006, kterým se vydává statut a jednací řád komisí a subkomisí pro výběrová dotační řízení vyhlašovaná MK. V souladu požadavkem čl. III odst. 2 příkazu bylo na základě losování určeno, že působení Mgr. Horana a Bc. Vyskočila v této komisi bude jednoleté.

2. Volba předsednictva :

Předsedkyní byla zvolena Mgr. Bornová, místopředsedkyní pí Zieglerová. Jednání dále řídila předsedkyně komise.

3. Projednávání projektů :

Objem rozdělovaných finančních prostředků činil 5 000 tis. Kč.

Pro rok 2007 byly uplatněny tyto zásady :

  • výše dotace byla zaokrouhlována na celé tisíce směrem dolů,
  • přednostně byly pokryty vzdělávací projekty (finance na zajištění lektorské činnosti),
  • vzhledem k dostatečnému objemu finančních prostředků byla dotace poskytována také na obnovu zastaralého technického vybavení počítačových učeben,
  • maximální poskytnutá částka na pořízení hardware a software činila 300 tis. Kč s výjimkou projektu Národní knihovny ČR (odůvodnění viz níže).

Základní pravidla přidělování finančních prostředků a způsob hlasování :

Členové komise vedli podrobnou rozpravu o každém předloženém projektu. Předmětem jednání bylo splnění základních podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k podprogramu VISK 2 na rok 2007, přiměřenost rozpočtovaných nákladů a kvalita projektu.

4. Zdůvodnění přidělení dotace u žádostí nad 500 tis. Kč :

- projekt č. 12 (ÚISK FF UK) – jedná se o specifický projekt celostátního významu, jehož výsledky budou mít dlouhodobou platnost a budou využitelné odbornou knihovnickou veřejností i studenty oboru,

- projekt č. 15 ( MěK Praha) – finanční požadavky projektu jsou vyšší oproti jiným žadatelům na stejné úrovni, protože náklady na pořízení výpočetní techniky a lektorské zajištění byly soustředěny do jednoho projektu. Komise doporučila projekt podpořit vzhledem k tomu, že se jedná o instituci s krajskou působností, která již tradičně zajišťuje lektorskou činnost na vysoké úrovni,

- projekt č. 21 (NK ČR) – Národní knihovna ČR je institucí celostátního významu, která zajišťuje nejvyšší počet vzdělávacích aktivit v ČR, a to včetně vzdělávacích akcí s mezinárodní účastí. Obnova vzdělávacího centra je nutná k jejich adekvátnímu zajištění, komise proto doporučila projekt podpořit.

5. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace :

- projekt č. 12 (ÚISK FF UK) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace byla vzhledem ke stanoveným prioritám podpory krácena na celkovou částku 420.000,- Kč, z toho investiční prostředky ve výši 180.000,- Kč jsou určeny na pořízení redakčního systému a neinvestiční prostředky ve výši 240.000,- Kč na úhradu služeb (autorských honorářů).“

- projekt č. 15 ( MěK Praha) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Neinvestiční dotace je poskytována v jednotlivých položkách takto: drobný nehmotný majetek: 300.000,- Kč, lektorské služby: 100.000,- Kč, ostatní osobní náklady (lektorské honoráře) 40.000,- Kč.“

- projekt č. 25 (NLK) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace je poskytována výhradně na ostatní osobní náklady, nikoli na pronájem učebny.“

- projekt č. 30 (SVK Kladno) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Neinvestiční dotace je poskytována v jednotlivých položkách takto: nákup majetku: 300.000,- Kč, lektorské služby: 120.000,- Kč.“

 6. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 2 a další otázky :

Odborná garantka Z. Houšková připravila souhrnnou zprávu o výsledcích kontrol za rok 2005, při níž nebyly shledány žádné závažné nedostatky, a dále přehled naplňování cílů podprogramu VISK 2 za rok 2006. Zpráva je zveřejněna na webových stránkách programu VISK ( http://visk.nkp.cz/VISK2.htm). Předložila také rozsáhlou hodnotící zprávu za období 2000-2005 podprogramu VISK 2.

V některých krajích ČR byl zaznamenán pokles odučených hodin v rámci kurzů. Komise doporučila krajským knihovnám zařízení počítačových učeben k výuce počítačové gramotnosti knihovníků v kraji maximálně využívat a soustředit se především na vzdělávání neprofesionálních knihovníků. Pokud bude v následujících letech vyhlášeno výběrové dotační řízení na podporu obnovy hardwaru a softwaru učeben, je do zadávací dokumentace VISK 2 nutno zahrnout povinnost podrobně rozepisovat konfigurace požadovaných systémů.

7. Závěr - přidělení finančních prostředků :

  • Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 36 projektů. Souhrn veškerých finančních požadavků činil 6 089 440 Kč.
  • Komise doporučila k finanční podpoře MK všech 36 projektů. Na rok 2007 byly v plné výši uspokojeny požadavky většiny projektů.
  • Celkový objem přidělených prostředků činil 5 000 000 Kč, z toho investiční prostředky ve výši 633 000 Kč (příjemci: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o., Krajská knihovna Karlovy Vary, Moravská zemská knihovna v Brně a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze), neinvestiční prostředky ve výši 4 367 000 Kč.

Zapsala: Mgr. Petra Miturová
Schválila: Mgr. Zuzana Bornová, předsedkyně komise
1.3.2007

10.04.2007