VISK 2 VISK
 

VISK 2
Mimoškolní vzdělávání knihovníků


ZÁPIS z jednání komise programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 2 dne 5. 3. 2008, MK ČR

Přítomni: Libuše Adamová (KK Pardubice), Mgr. Zuzana Bornová (Knihovna P. Bezruče Opava), Mgr. Lenka Fišrová (MěK Litovel), Mgr. Hana Hendrychová (SVK Plzeňského kraje), Zlata Houšková (NK ČR), Mgr. Monika Kratochvílová (MZK v Brně), Mgr. Petra Miturová (MK), Mgr. Hana Mrázová (MěK Prachatice), Mgr. Blanka Skučková (MK), PhDr. Ivana Štrossová (KK Vysočiny), Ing. Jana Tomancová (Knihovna Fr. Bartoše Zlín), Jaroslava Zieglerová (KK Karlovy Vary).

1. Zahájení :
Mgr. Miturová (tajemnice) zahájila jednání komise a přivítala její nové členky pí Adamovou a PhDr. Štrossovou.

2. Volba předsednictva :
Předsedkyní byla zvolena Mgr. Fišrová, místopředsedkyní Mgr. Mrázová. Jednání dále řídila předsedkyně komise.

3. Projednávání projektů :
Objem rozdělovaných finančních prostředků činil 1 500 tis. Kč.

Pro rok 2008 byly uplatněny tyto zásady :

  • výše dotace byla zaokrouhlována na celé tisíce směrem dolů,
  • přednostně byly pokryty projekty na zajištění tradiční lektorské činnosti.

Základní pravidla přidělování finančních prostředků a způsob hlasování :
Členové komise vedli podrobnou rozpravu o každém předloženém projektu. Předmětem jednání bylo splnění základních podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k podprogramu VISK 2 na rok 2008, přiměřenost rozpočtovaných nákladů a kvalita projektu.

4. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace :
- projekt č. 11 (KK Vysočiny) – do průvodního dopisu: „Dotace ve výši 20.000,- Kč je poskytována na zajištění výuky v rozsahu 50 hodin. V rámci finanční spoluúčasti na projektu není důvod pro zvýšení stanovené hodinové sazby (400,- Kč/1hod.) za honoráře lektorů.  V projektu jde pouze o standardní kurzy. V následujících letech je třeba zlepšit zpracování žádosti o dotaci (komentář k rozpočtu projektu neodpovídá částce požadované v tabulce).“
- projekt č. 24 (ÚISK FF UK) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace byla snížena vzhledem k nedostačujícímu finančnímu objemu programu VISK 2 a ke stanoveným prioritám podpory na celkovou částku 384.000,- Kč, z toho na programátorské práce (služby) je určeno 140.000,- Kč, na autorské smlouvy 244.000,- Kč.“

5. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 2 :
Odborná garantka Z. Houšková zpracovala přehled naplňování cílů podprogramu VISK 2 za rok 2007, který bude zveřejněn na webových stránkách programu VISK (http://visk.nkp.cz/VISK2.htm). Rovněž připravila souhrnnou zprávu o výsledcích kontrol za rok 2006. Při kontrole nebyly shledány žádné závažné nedostatky, některé kurzy však nejsou obsazeny dostatečným počtem účastníků. Na plné obsazení kurzů je nutné dbát ve zvýšené míře. Krajské knihovny by měly analyzovat, nakolik již bylo dosaženo počítačové/informační gramotnosti pracovníků neprofesionálních knihoven v krajích. Postupně se stále více prosazují expertní kurzy a moderní formy vzdělávání (e-learning).

Mgr. Miturová poukázala na to, že z dotace poskytnuté na rok 2007 dvě knihovny vrátily značnou část prostředků, přestože jim již během rozpočtového roku bylo známo, že výuku v původně předpokládaném rozsahu nezajistí. Tyto finanční prostředky programu VISK tak nebylo možno účelně využít na podporu jiných projektů. Upozornila na povinnost příjemce dotace v takovýchto případech předem informovat věcný odbor Ministerstva kultury.6. Závěr - přidělení finančních prostředků :

  • Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 24 projektů. Souhrn veškerých finančních požadavků činil 1 595 000 Kč.
  • Komise doporučila k finanční podpoře MK všech 24 projektů. Na rok 2008 byly s výjimkou jediného projektu uspokojeny požadavky v plné výši.
  • Celkem bylo rozděleno 1 500 000 Kč neinvestičních prostředků. Výsledky ukazuje přiložená tabulka.

Zapsala: Mgr. Petra Miturová
5. 3. 2008

Schválila: Mgr. Lenka Fišrová,
předsedkyně komise

31.03.2008