VISK 2 VISK
 

VISK 2
Mimoškolní vzdělávání knihovníků


ZÁPIS z jednání komise programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 2 dne 6. 3. 2009, MK ČR

Přítomni: Libuše Adamová (KK Pardubice), Mgr. Lenka Fišrová (MěK Litovel), Mgr. Hana Hendrychová (SVK Plzeňského kraje), Zlata Houšková (NK ČR), Mgr. Monika Kratochvílová (MZK v Brně), Mgr. Petra Miturová (MK), Mgr. Viola Nouzovská (MěK Praha), RNDr. Lenka Prucková (Knihovna m. Olomouce), PhDr. Ivana Štrossová (KK Vysočiny), Ing. Jana Tomancová (Knihovna Fr. Bartoše Zlín), Jaroslava Zieglerová (BikePoint.cz, s.r.o.).

1. Zahájení :
Mgr. Miturová (tajemnice) zahájila jednání komise a přivítala její nové členky Mgr. Violu Nouzovskou a Dr. Lenku Pruckovou.

2. Volba předsednictva :
Předsedkyní byla zvolena J. Zieglerová, místopředsedkyní L. Adamová. Jednání dále řídila předsedkyně komise s výjimkou projektu č. 5 (KK Karlovy Vary), kdy se vedení ujala místopředsedkyně.

3. Projednávání projektů :
Objem rozdělovaných finančních prostředků činil 945 tis. Kč.

Pro rok 2009 byly uplatněny tyto zásady :

 • přednostně byly pokryty projekty základů počítačové/informační gramotnosti,
 • dotace nebyla poskytována na nákup DHM, pronájem sálů atd.,
 • dotace nebyla poskytována na získání certifikátů ECDL (toto by si žadatelé měli hradit z vlastních prostředků),
 • dotace nebyla poskytována na kurzy, které mají pro knihovnickou praxi pouze malé využití (LINUX, Smart Notebook) nebo by měly být zajišťovány firmami provozujícími příslušné systémy (AKS Clavius),
 • výše dotace byla zaokrouhlována na celé tisíce směrem dolů.

Základní pravidla přidělování finančních prostředků a způsob hlasování :
Členky komise vedly podrobnou rozpravu o každém předloženém projektu. Předmětem jednání bylo splnění základních podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k podprogramu VISK 2 na rok 2009, přiměřenost rozpočtovaných nákladů a kvalita projektu. Poté byly jednotlivým projektům přidělovány konkrétní finanční částky. Vzhledem k omezeným finančním možnostem pro rok 2009 byly některé projekty redukovány podle výše uvedených zásad.

4. Důvody nepřidělení dotace :

 • projekt č. 14 (UK – ÚISK FF UK) – přestože se jedná o projekt bezpochyby důležitý, pro oblast mimoškolního vzdělávání v knihovnách nemá očekávaný efekt, je zaměřen převážně na studijní podporu vysokoškolského vzdělávání,
 • projekt č. 18 (VK Olomouc) – projekt je specializován výhradně na kurzy systému LINUX, plánovaný počet účastníků je na hranici ekonomické efektivity, význam projektu je vzhledem k ostatním marginální.

5. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace :

 • projekt č. 11 (KK Vysočiny) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace je určena výhradně na zajištění lektorské činnosti, nikoli na nákup kancelářských potřeb (DHM).“
 • projekt č. 4 (KVK Liberec) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace není určena na školení AKS Clavius, proškolení v systému by mělo být záležitostí příslušné firmy.“
 • projekt č. 5 (KK Karlovy Vary) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace není určena na moduly ECDL + ECDL testování.“
 • projekt č. 9 (NK ČR) – do průvodního dopisu: „Dotace byla výrazněji krácena z důvodů nejednotně uváděného počtu hodin v projektu, na který je požadována.“
 • projekt č. 10 (SVK Plzeňského kraje) – do průvodního dopisu: „Dotace byla krácena z důvodů v projektu neuvedených informací o zaměření nadstavbových kurzů.“
 • projekt č. 16 (KK Fr. Bartoše) – do průvodního dopisu: „Dotace byla krácena vzhledem k nedostatku finančních prostředků, který neumožnil ani ve výjimečných případech zvýšení stanovené sazby 400,- Kč/hod.“
 • projekt č. 19 (NLK) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace je určena výhradně na zajištění lektorské činnosti, nikoli na nákup notebooku (DDHM) a pronájem učeben.“
 • projekt č. 20 (VK Olomouc) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace není určena na Expertní kurz práce s prezentační technikou v knihovnách (software Smart Notebook), jehož význam pro knihovnickou praxi je dosud pouze marginální.“
 • projekt č. 21 (MZK Brno) – do průvodního dopisu: „Dotace byla výrazněji krácena z důvodů nejasné kalkulace hodin a popisu projektu, na který je požadována".
 • projekt č. 22 (ZČU Plzeň) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace není určena na kurz systému LINUX, jehož význam pro knihovnickou praxi je pouze marginální.“
 • projekt č. 24 (MěK Praha) – do průvodního dopisu: „Dotace byla výrazněji krácena vzhledem k vysoké částce vrácené z dotace za roky 2008 i 2007 bez předchozího upozornění.“

6. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 2 :
Odborná garantka Z. Houšková zpracovala stručnou informaci o naplňování cílů podprogramu VISK 2 za rok 2008, která byla zveřejněna na webových stránkách programu VISK (http://visk.nkp.cz/VISK2.htm), a zároveň souhrnnou zprávu o výsledcích kontrol za rok 2007. Přetrvává negativní jev: kurzy nejsou obsazeny dostatečným počtem účastníků (neúčast bez předchozí omluvy). V následné diskuzi zazněla informace, že v některých krajích proběhly kurzy, jichž se účastnili či snad dokonce převažovali neknihovníci, např. učitelé (nejedná se však zástupce školních knihoven). Takto obsazené kurzy nelze hradit v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury, ale např. z prostředků MŠMT.
Mgr. Miturová upozornila, že z dotace poskytnuté na rok 2008 příjemce Městská knihovna v Praze bez předchozího upozornění vrátil prostředky ve výši 44.000,- Kč (v roce 2007
43.138,- Kč). Zmíněné finanční prostředky tak nebylo možno účelně využít na podporu jiných projektů. Z. Houšková upozornila, že je třeba dodržovat stanovenou formu zprávy o realizaci projektu (včetně vyplnění všech požadovaných rubrik a tabulek) a jeho výsledky přesně kvantifikovat.
Od roku 2010 se zpřísňují požadavky na zpracování žádosti o poskytnutí dotace: projekty s nevyplněnými daty v tabulce „Základní údaje o žadateli“, případně s neúplnými údaji v tabulce „Rozpočet projektu“ budou z dotačního řízení na základě doporučení komise vyloučeny z formálních důvodů.

7. Závěr - přidělení finančních prostředků :

 • Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 24 projektů. Souhrn veškerých finančních požadavků činil 1 425 000 Kč.
 • Komise doporučila k finanční podpoře MK 22 projektů. Vzhledem k výrazně omezeným finančním možnostem pro rok 2009 byly v plné výši uspokojeny požadavky pouze sedmi z nich, ostatní projekty bylo nutno redukovat.
 • Celkem bylo rozděleno 945 000 Kč neinvestičních prostředků. Výsledky ukazuje přiložená tabulka.

Zapsala: Mgr. Petra Miturová,
tajemnice
6. 3. 2009

Schválila: Jaroslava Zieglerová,
předsedkyně komise

04.04.2009