VISK
 

VISK 2
Mimoškolní vzdělávání knihovníků


Zpráva o kontrole projektů v programu VISK 2 v r. 2007 - Stručný přehled naplňování programu VISK 2 v r. 2008

1. Kontroly projektů VISK 2 za rok 2007

Byla provedena kontrola 32 projektů realizovaných s grantovou podporou programu VISK2 v roce 2007. Provedla ji garantka programu koncem roku 2007 (1 projekt), v průběhu roku 2008 (29 projektů ve 14 knihovnách), dva projekty byly zkontrolovány počátkem roku 2009. Kontrolovány nebyly 4 projekty Národní knihovny ČR; jejich kontrolu provede MK ČR. Ze všech  kontrol byl pořízen záznam o zjištěných skutečnostech do připraveného formuláře, a to ve dvou originálních vyhotoveních; jeden pro knihovnu, resp. instituci, jejíž projekt byl prověřován, druhý pro MK ČR; kopie záznamů je uložena k nahlédnutí u garanta programu. Kontrola byla vždy zaměřena na věcné plnění projektu, byť byly orientačně prohlédnuty i účetní doklady, a není tedy kontrolou ekonomickou či účetní ani ji nenahrazuje.

Centra odborného oborového vzdělávání pro knihovníky v krajích působila v krajských knihovnách v roce 2007 již sedmý rok. Dlouholetá výuka se výrazně podepsala na technologickém vybavení počítačových učeben. Téměř všechny krajské knihovny (s výjimkou Krajské knihovny Vysočiny) i Národní knihovna ČR proto využily možností programu VISK 2 v roce 2007 a realizovaly projekty aktualizace softwarového a hardwarového vybavení vzdělávacích center/ počítačových učeben zřízených v programu VISK; v Jihočeské vědecké knihovně v Č. Budějovicích se tak podařilo dokonce zvýšit kapacitu učebny o dvě plně vybavená studijní místa, v Krajské vědecké knihovně v Liberci o jedno místo. V některých knihovnách proběhly i drobné rekonstrukce a úpravy interiérů. Lze proto říci, že od r. 2008 pracují opět vzdělávací centra krajských knihoven na velmi dobré technické a technologické úrovni a že již v r. 2008 se díky tomu výrazně zefektivnila výuka.

Svou vzdělávací funkci plní jednotlivé krajské knihovny samozřejmě v různé kvalitě a především v rozsahu činnosti, všude jsou však respektovanými a využívanými vzdělávacími institucemi oborového dalšího/celoživotního vzdělávání.

Počítačové učebny byly v naprosté většině knihoven využívány ke vzdělávacím aktivitám v programu VISK 2 (= základy počítačové/informační gramotnosti, dále (převažující) kurzy nástavbové, v některých knihovnách také kurzy expertní). Projekt vzdělávání v rámci VISK2 nerealizovala v r. 2007 pouze Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodu. V některých knihovnách probíhaly v učebnách další specializační a expertní kurzy IT pro knihovníky z krajů i vlastní pracovníky krajské knihovny, kurzy pro veřejnost, event. pro partnerské a spolupracující instituce; dále kurzy ECDL a Czech Point (KK Karlovy Vary) apod. Učebny byly využívány rovněž k prezentačním účelům knihovny, vzdělávacím i kulturním aktivitám pro veřejnost všude tam, kde jsou k tomu dispozice (např. SVK Ústí nad Labem, KK Pardubice, SVK Hradec Králové aj.).

Tradičně se se svými vzdělávacími aktivitami do programu VISK 2 v r. 2007 zapojily také Státní technická knihovna, Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni (expertní kurzy); nově byl přidělen grant na projekt Národní lékařské knihovny (rovněž expertní kurzy). Grantovou podporu získal také projekt Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v PrazeDigitální systém výukových textů pro informační a knihovnické vzdělávání“.

Při kontrole realizace projektů dotovaných v grantovém programu VISK2 v roce 2007 byly zjištěny tyto skutečnosti:

 • Městská knihovně v Praze vracela MK ČR nedočerpanou dotaci ve výši 43 138,-Kč; ostatní projekty byly realizovány v plném rozsahu. Případné změny v projektech byly schváleny MK ČR.
 • Bylo realizováno 200 kurzů základů informační/počítačové gramotnosti v rozsahu 3370 hodin a 29  kurzů expertních v rozsahu 413 hodin. Alespoň jeden z modulů v kurzech základů informační/počítačové gramotnosti absolvovalo 1713 z 1970 frekventantů z cca 700 knihoven a 348 frekventantů z více než 100 knihoven se účastnilo kurzů expertních. Celkem tedy vzděláváním v oblasti IT v programu VISK 2 prošlo na různé úrovni 2061 knihovníků, odučeno bylo celkem 3783 hodin. Počet odučených hodin i účastníků kurzů základní počítačové/informační gramotnosti mírně klesl, jakkoli vzrostl počet kurzů; zvýšilo se však množství, počet hodin i počet absolventů kurzů expertních. Pokles zájmu o základní kurzy signalizuje do značné míry "nasycení trhu". Krajské knihovny shodně konstatují, že je problém přesvědčit neprofesionální knihovníky, v současné době prioritní adresáty kurzů základní počítačové/informační gramotnosti, aby využili nabídky bezplatného komplexního vzdělávání v oblasti IT a řádně kurzy navštěvovali. (viz dále). Motivace těchto kolegů je velmi nízká, často přistupuje nezájem zřizovatele a další důvody. Situaci ovlivňuje stále i nedostatečná rychlost připojování knihoven k internetu (pomaleji stoupá počet nových uchazečů o kurzy). Rozsah projektů na rok 2008 je mnohem menší, čímž knihovny na situaci reagují. Krajské a pověřené knihovny pořádají ovšem také další vzdělávání v oblasti ICT, které je realizováno mimo program VISK 2, a není tudíž v této statistice zahrnuto.
 • Pracovníci obecních knihoven (mnohdy z velmi malých obcí) jsou zvláště v některých krajích přesto častými účastníky kurzů, účastní se i kurzů nástavbových a specializačních; někteří z nich jsou v počítačové/informační gramotnosti na vysoké úrovni. Situace se liší mezikrajově v souvislosti s připojováním knihoven, s aktivitou krajské knihovny v této oblasti a samozřejmě i se spoluprací s veřejnou správou v kraji. Je třeba si trvale připomínat, že důsledkem rozdílné úrovně počítačové/informační gramotnosti v krajích mohou být, resp. již jsou i rozdíly v poskytování knihovnických a informačních služeb veřejnosti mezi obcemi i mezi kraji.
 • Zásadní úlohou krajských knihoven (vzdělávacích center) v této problematice by mělo být prověření počítačové/informační gramotnosti ve všech profesionálních i neprofesionálních knihovnách kraje, aby byla definována další konkrétní potřeba tohoto typu vzdělávání v jednotlivých krajích do budoucna, případně aby se rozhodlo o dalším vývoji programu VISK 2.
 • Sekce vzdělávání SKIP, jejímiž členy jsou zástupci vzdělávacích center všech krajských knihoven i další specialisté, v roce 2007 po delší odborné diskusi připravila a předložila oddělení literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR materiál "Pravidla a podmínky pro vzdělávací centra a projekty", v němž jsou zpřesněny, konkretizovány a inovovány principy platné pro vzdělávací činnost v programu VISK 2. Reagovala tím na vývoj situace v oblasti i na podněty z krajských knihoven, SDRUK ad. Materiál je zveřejněn na webové stránce programu VISK2, viz:  http://visk.nkp.cz/2008/VISK2_Pravidla_MKCR.doc
 • V r. 2007 trval také dlouhodobější negativní jev – neúčast přihlášených zájemců na kurzech bez předchozí omluvy. Tento nešvar znemožňuje organizátorům dodatečně kurzy plně obsadit, čímž se snižuje ekonomická efektivita kurzů. Ve všech knihovnách, kde byl tento fakt zjištěn, bylo při kontrole zdůrazněno dbát na ekonomickou efektivitu tohoto vzdělávání a zajistit plné obsazení kapacity učeben při kurzech.
 • Účastníci hodnotí kurzy v naprosté většině velmi pozitivně ve všech knihovnách (viz ankety a namátkové rozhovory s frekventanty). Kvalita kurzů je dána dlouholetým využíváním služeb osvědčených lektorů (firmy, vysoké školy, experti z knihoven a informačních institucí aj.) i zkušenostmi a dobrou znalostí konkrétních vzdělávacích potřeb v kraji.
 • Pozitivním jevem v posledních letech je zvýšený zájem části odborné veřejnosti v některých krajích, především absolventů kurzů v programu VISK 2, o získání certifikátů ECDL. Tradičně dobré výsledky mají v tomto směru SVK Hradec Králové a KK Karlovy Vary. Většina krajských knihoven však bohužel nemá o situaci v certifikaci svých absolventů bližší informace. Opětovně je třeba zmínit Krajskou knihovnu Karlovy Vary, která vysoko překračuje obecný republikový standard vzdělávání knihovníků v oblasti ICT; pořádala nejen kurzy v rámci programu VISK 2, ale také kurzy ECDL pro knihovníky v rámci projektu Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje (grant ze strukturálních fondů EU, v jehož rámci také počet nositelů certifikátu ECDL v knihovnách výrazně vzrostl); kurzy ECDL pro veřejnost a kurzy Czech Point pro úředníky kraje. Toto vzdělávání probíhá již ve dvou počítačových učebnách s plným využitím jejich kapacity, hlavními školiteli jsou pracovníci knihovny (pro úplnost: více učebnami disponuje také Městská knihovna v Praze).
 • V roce 2007 byl pro odbornou veřejnost otevřen e-learningový kurz, resp. kurzy katalogizace tištěných monografií pro formáty MARC 21 a UNIMARC, připravené Národní knihovnou ČR a podpořené grantem z programu VISK 2 v r. 2006. V průběhu roku 2007 absolvovalo s osvědčením kurz 41 frekventantů a dalších cca 270 (počet se průběžně mění) bylo v kurzu v roce 2008, v době formulování této zprávy zapsáno. E-learning a další formy on-line vzdělávání jsou pro některé oblasti ekonomicky efektivní cestou ke zvyšování a prohlubování kvalifikace, program VISK 2 proto tyto projekty podporuje.
 • Dalším typem e-learningové studijní podpory, který získal v roce 2007 v programu VISK2 grant, je projekt ÚISK FF UK „Digitální systém výukových textů…“ (viz výše). Jde o učebnicovou a textovou podporu pro studenty, pedagogy i zájemce z praxe. Projekt navázal na CD-ROM "Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I." z roku 2001 (jehož texty jsou součástí archivu současného systému). Portál je veřejně přístupný na URL: http://texty.jinonice.cuni.cz/ (připojen na distribuovaný autentizační systém Jednotné informační brány (JIB). Projekt byl v roce 2008 oceněn cenou INFORUM. Názory na jeho využití knihovníky z praxe se však liší. Je uznáván jeho jednoznačný přínos pro studenty a pedagogy oboru, kteří jej hojně využívají; většina knihovníků veřejných knihoven se však domnívá, že portál sleduje pouze teoretickou rovinu, a to ve struktuře a na úrovni nevyužitelné pro praxi knihoven, a že proto nebude pracovníky knihoven příliš využíván. Statistické údaje o využití portálu pracovníky z praxe však bohužel zatím nejsou k dispozici.
 • Kromě výše uvedeného nebyly při kontrolách zjištěny žádné zásadní nedostatky. Cíl programu VISK 2 byl i v roce 2007 postupně naplňován. Konečného cíle programu, tj. stavu, kdy v každé knihovně bude alespoň jeden počítačově/informačně gramotný knihovník, zatím dosaženo nebylo. Braní tomu jednak nedostatečná rychlost v připojování knihoven k internetu, jednak nedostatek financí v programu, a především nedostatečný zájem dobrovolných/neprofesionálních knihoven, resp. jejich zřizovatelů o získání počítačové/informační gramotnosti a poskytování elektronických služeb v knihovně.Aktivněji by měly v tomto smyslu působit na dobrovolné knihovníky i vedení obcí krajské knihovny a knihovny pověřené regionálními funkcemi.
 • V některých krajích bylo již cíle dosaženo, pokud jde o profesionální knihovny (např. Královéhradecký kraj), bohužel přesný přehled jednotlivé krajské knihovny dosud nezpracovaly, resp. neprezentovaly.

Jako garant programu doporučuji, aby MK ČR podporovalo nadále inovování učeben pouze v těch knihovnách, kde bude naplňován cíl programu VISK2 a kde bude průběžně zvyšována počítačová/informační gramotnost v knihovnách v kraji.

2. Stručný přehled výsledků projektů VISK 2 za rok 2008 (dle předložených zpráv)

V roce 2008 bylo ve 142 kurzech základů informační/počítačové gramotnosti odučeno celkem 2150,5 hodin a ve 28 kurzech expertních 358 hodin. Alespoň jeden z modulů v kurzech základů informační/počítačové gramotnosti absolvovalo 1312 z 1419 frekventantů z cca 305 knihoven a 386 frekventantů z několika desítek knihoven se účastnilo kurzů expertních; přesný údaj bohužel nebyl několika knihovnami vyplněn, není proto možné jej zde uvést. Celkem tedy vzděláváním v oblasti IT v programu VISK 2 prošlo úspěšně na různé úrovni 1698 knihovníků, odučeno bylo celkem 2 508,5 hodin.

Pro rok 2009 doporučuje garantka programu upravit mírně tabulku hodnotící zprávy. Nemá již zřejmě smysl uvádět počty absolventů 4 a více modulů, resp. všech sedmi modulů kurzů základní počítačové/informační gramotnosti, protože tento počet je během jednoho roku zanedbatelný, nicméně v delších časových horizontech trvale roste, jeho vykazování je však pro knihovny příliš obtížné. Na druhé straně je však třeba vyžadovat uvádění reálného počtu knihoven, jejichž pracovníci se vzdělávání účastnili, a to i u kurzů expertních. Garantka bude v tomto smyslu předběžně informovat zpracovatele projektů, resp. osoby zodpovídající za projekt. Za rok 2008 bude vyžádáno zpětné zpracování tabulky z Krajské knihovny Vysočiny, která jediná tabulku ve stanovené podobě k závěrečné zprávě z projektu nepřipojila, ačkoliv je součástí formuláře závěrečné zprávy.

Za velký úspěch považuji skutečnost, že pro potřeby vzdělávání katalogizátorů byly v r.2008 v Národní knihovně ČR s podporou grantu v programu VISK2 vytvořeny čtyři nové e-learningové kurzy dostupné na adrese http://dlk.cuni.cz/. Jde o základní kurz katalogizace pokračujících zdrojů v MARC 21, základní kurz katalogizace pokračujících zdrojů v UNIMARC a dále kurzy katalogizace tištěných monografií na úplné úrovni – v MARC 21 a v UNIMARC. Nabídka kurzů probíhala postupně pro skupiny adresátů; v prosinci 2008 byly kurzy nabídnuty zkušeným školitelům prezenčních kurzů katalogizace v Národní knihovně, poté účastníkům specializované diskusní skupiny KATPOL k pilotnímu ověření a připomínkám. Od 10. února 2009 jsou již kurzy k dispozici odborné veřejnosti. Informace byla sdělena prostřednictvím konference KNIHOVNA a dalšími cestami.

3.3.2009
Zlata Houšková, garant podprogramu

09.03.2009