VISK 6 VISK
 

ZÁPIS z jednání hodnotitelské komise Programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 6 konaného dne 6. 3. 2006, MK

Přítomni: PhDr. Alena Hadravová, CSc. (AV ČR a UK Praha), PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (Ústav PVH a arch. FF MU), PhDr. Miroslava Hejnová (NK ČR), Mgr. Adolf Knoll (NK ČR), Mgr. Hedvika Kuchařová (Král. kanonie premonstrátů, Strahov), Mgr. Petra Miturová (MK), doc. PhDr. Hana Pátková, Ph.D., Mgr. Jindra Pavelková (Památník písemnictví Rajhrad), doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Hist. ústav JČU), Mgr. Blanka Skučková (MK)

Omluvena: Mgr. Kateřina Vojnarová (Institut rest. a konzerv. technik Litomyšl)

1. Zahájení :

Mgr. Miturová (tajemnice) zahájila jednání komise. Upřesnila, že posuzovány budou projekty přihlášené do podprogramu VISK 6 a jeden projekt VISK 4.

2. Volba předsednictva :

Předsedkyní byla zvolena PhDr. Marie Ryantová, CSc., místopředsedou PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

3. Projednávání projektu podprogramu VISK 4 :

Objem rozdělovaných finančních prostředků činil 4 318 tis. Kč .

Komisi byl předložen k posouzení tradiční projekt Národní knihovny ČR „Zabezpečení provozu a správy Digitální knihovny NK ČR“. Jeho finanční požadavky na rok 2006 činí 9 318 tis. Kč (z toho 3 000 tis. Kč investiční a 6 318 tis. Kč neinvestiční prostředky). Značný nárůst fin. požadavků oproti loňskému roku je způsoben nutností vybudovat v NK ČR centrální úložiště digitálních dokumentů, jelikož stávající kapacity digitální knihovny jsou vyčerpány. Vzhledem k fin. nárokům projektu bylo vedením Ministerstva kultury rozhodnuto za tímto účelem posílit rozpočet NK ČR v roce 2006.

Závěr: Komise doporučila předložený projekt k finanční podpoře MK v navržené výši, z toho částka 4 318 tis. Kč bude poskytnuta z podprogramu VISK 4. Částka ve výši 5 000 tis. Kč bude poskytnuta formou příspěvku na činnost a provoz NK ČR.

4. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 6 :

Odborný garant Mgr. Adolf Knoll zpracoval přehled výsledků podprogramu VISK 6 za rok 2005. Podrobná zpráva o naplňování cílů bude zveřejněna na webových stránkách programu VISK (http://visk.nkp.cz/VISK6.htm.) V současné době je rovněž připravována srovnávací zpráva dosažených výsledcích digitalizace v evropských zemích, kterou po dokončení nabídl zaslat k informaci MK a členům komise.

Komise se dále zabývala případem Knihovny Národního muzea. V souvislosti s kontrolou vyúčtování bylo zjištěno, že část finančních prostředků byla tímto příjemcem použita v rozporu s Rozhodnutím Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2005. Z dotace bylo digitalizováno 17 rukopisů, z toho však pouze 10 rukopisů, vybraných odbornou komisí podprogramu VISK 6. Zbývající digitalizované rukopisy nebyly zahrnuty v  žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v roce 2005. Příjemce dotace v průběhu roku nepožádal Ministerstvo kultury o změnu projektu, čímž porušil podmínky přidělení dotace. Na základě těchto skutečností rozhodla komise v přímém hlasování (šesti hlasy pro, dva se zdrželi hlasování) o vyloučení Knihovny Národního muzea z grantového řízení podprogramu VISK 6 pro rok 2006.

 5. Projednávání projektů podprogramu VISK 6 :

Objem rozdělovaných finančních prostředků činil 3 100 tis. Kč .

Pro rok 2006 byly stanoveny tyto hlavní priority :

  • vzhledem k omezeným finančním možnostem pro rok 2006 byla upřednostněna digitalizace středověkých rukopisů před starými tisky,
  • podpora digitalizace dokumentů, tvořících unikátní ucelené soubory,
  • podpora digitalizace kompletních dokumentů

Základní pravidla přidělování finančních prostředků a způsob hlasování :

Členové komise vedli podrobnou rozpravu o každém předloženém projektu. Předmětem zkoumání bylo splnění základních podmínek, stanovených v zadávací dokumentaci k podprogramu VISK 6 na rok 2006: vhodnost a způsobilost dokumentů k digitalizaci, vzácnost fondů, počet požadavků na jejich zpřístupnění, míra ohrožení dokumentů, badatelský význam a stupeň dostupnosti originálu atd.

6. Důvody nepřidělení dotace :

- projekt č. 4 (Západočeské muzeum v Plzni) – původním záměrem komise bylo podpořit digitalizaci rukopisu „Artikule cechu pekařů a perníkářů v Plzni“, avšak vzhledem k chybějící tabulce kalkulace cen nebylo možno vypočítat odpovídající redukci nákladů ; komise se proto rozhodla projekt nepodpořit,

- projekt č. 6 (Státní technická knihovna) – projekt zahrnuje pouze požadavky na digitalizaci starých tisků, z popisu projektu nevyplývá, které z těchto dokumentů by měly být unikátní,

- projekt č. 7 (Národní muzeum – knihovna) – zdůvodnění viz bod 4,

- projekt č. 10 (ČR – Nár. lékařská knihovna) – projekt zahrnuje pouze požadavky na digitalizaci starých tisků, nejedná se o unikáty, není splněna stanovená podmínka, kdy je digitalizován úplný a nejlépe dochovaný exemplář dokumentu.

7 . Odůvodnění krácení dotace a doporučení komise :

  • projekt č. 2 (Národní knihovna ČR)

Do průvodního dopisu: „Dotace byla krácena s ohledem na omezené finanční možnosti podprogramu VISK 6 na rok 2006. Výběr digitalizovaných položek provede Národní knihovna ČR na základě předloženého projektu podle svého uvážení.“

  • projekt č. 9 (Moravské zemské muzeum)

Do rozhodnutí o poskytnutí dotace: „Z dotace nelze hradit nákup PC, je určena výhradně na služby spojené s digitalizací. Dotace je určena na digitalizaci položek seznamu, který tvoří přílohu žádosti o poskytnutí dotace, s výjimkou položky č. 7 (sign. D 112)“

  • Ve všech rozhodnutích o poskytnutí dotace bude uvedeno :

„Vlastník dokumentu souhlasí s archivací a zpřístupněním vyrobených digitálních kopií účastníkům programu v Digitální knihovně Manuscriptorium, provozované NK ČR. K tomu zajistí výrobu 2 ks archivních kopií na CD-R.. Finanční prostředky dotace jsou určeny pouze na digitalizaci.“

8. Závěr - přidělení finančních prostředků :

  • Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 12 projektů. Souhrn veškerých finančních požadavků činil 6 218 000 Kč.
  • Komise doporučila k finanční podpoře MK celkem 8 projektů. S výjimkou dvou projektů (č. 2 a č. 9) byly dotace přiděleny v požadované výši.
  • Celkem bylo rozděleno 3 100 tis. Kč neinvestičních prostředků. Výsledky ukazuje přiložená tabulka.

Zapsala: Mgr. Miturová

6.3.2006

Schválila: doc. PhDr. Ryantová, CSc.
předsedkyně komise

06.04.2006