VISK 7 VISK
 

VISK 6
Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica


ZÁPIS z jednání hodnotitelské komise Programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 6 dne 10. 3. 2008, MK

Přítomni: Mgr. Přemysl Bar (MZK Brno), Bc. Rostislav Krušinský (VK Olomouc), Mgr. Petra Miturová (MK), PhDr. Jan Pařez (Král. kanonie premonstrátů, Strahov), Mgr. Stanislav Petr (Archiv AV ČR), PhDr. Ila P. Šedo (Knihovna Západočeského muzea v Plzni), PhDr. Zdeněk Uhlíř (NK ČR), Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D. (Knihovna Národního muzea).
Omluveni: Mgr. Hana Beránková (Knihovna AV ČR, v.v.i.), Mgr. Jindřich Špinar (JVK v Č. Budějovicích), Mgr. Adolf Knoll (NK ČR).

1. Zahájení :
Mgr. Miturová (tajemnice) zahájila jednání komise a přivítala jejího nového člena Mgr. Bara.

2. Volba předsednictva :

Předsedkyní byla zvolena Mgr. Vaculínová, Ph.D., místopředsedou Bc. Krušinský. Jednání dále vedla předsedkyně komise s výjimkou projednávání projektu č. 6 (Národní muzeum), kdy se vedení ujal místopředseda.

3. Projednávání projektů :
Objem rozdělovaných finančních prostředků činil 5 220 tis. Kč.

Pro rok 2008 byly stanoveny tyto zásady :

 • přednostní podpora digitalizace významných rukopisů a unikátních starých tisků, kladen důraz na kompletnost a zachovalost dokumentů,
 • podpora prací spojených s digitalizací, nikoli nákup materiálu, cestovné atd.,
 • výše dotace byla zaokrouhlována na celé tisíce směrem dolů.

Základní pravidla přidělování finančních prostředků a způsob hlasování :
Členové komise vedli podrobnou rozpravu o každém předloženém projektu. Předmětem zkoumání bylo splnění základních podmínek, stanovených v zadávací dokumentaci k podprogramu VISK 6 na rok 2008: vhodnost a způsobilost dokumentů k digitalizaci, vzácnost fondů, počet požadavků na jejich zpřístupnění, míra ohrožení dokumentů, badatelský význam a stupeň dostupnosti originálu atd.

4. Zdůvodnění nepřidělení dotace :

 • projekt č. 13 (ÚZPI) – z popisu projektu nevyplývá, zda exemplář navrhovaný k digitalizaci není poškozen. Vzhledem k tomu, že Mattioliho herbář je významný a badatelsky často využívaný titul, který dosud není v Digitální knihovně Manuscriptorium zastoupen, komise jeho digitalizaci doporučuje, avšak s využitím jiného, zachovalejšího exempláře. Žadateli se proto doporučuje dohodnout zápůjčku titulu z jiné instituce a předložit žádost v rámci dotačního řízení na rok 2009. Žádost musí obsahovat vyjádření vlastníka dokumentu, že souhlasí se stanovenými podmínkami programu VISK 6. Podrobnosti je možno konzultovat s odborným garantem programu.
 • Pozn.: Např. Národní muzeum vlastní kromě úplného kolorovaného exempláře jeden kompletní rozvázaný exemplář tisku, který by bylo možné digitalizovat, aniž by došlo k poškození vazby.

5. Zdůvodnění přidělení dotace u žádostí nad 500 tis. Kč:

 • projekt č. 6 (NM) – předmětem projektu je digitalizace významných středověkých písemných památek z fondu Knihovny Národního muzea, které jsou badatelsky velice frekventované, mnohé z nich jsou iluminované,
 • projekt č. 7 (NK ČR) – jedná se o největší a nejvýznamnější sbírku rukopisů a starých tisků ČR, které jsou badatelsky žádané, požadovaná částka je úměrná významu rukopisného fondu NK.

6. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace :

 • projekt č. 14 (MZK v Brně) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí o poskytnutí dotace): „Dotace je poskytována výhradně na digitalizaci komenian, nikoli na rukopisy zámecké knihovny Chorinských. Jelikož k projektu nebyla přiložena tabulka pro kalkulaci nákladů na digitalizaci, byla výše dotace stanovena odhadem na částku 300.000,- Kč. Pokud se žadatel bude ucházet o dotaci na digitalizaci zámecké knihovny Chorinských v příštích letech, je nutno omezit výběr rukopisů pouze na nejvýznamnější z nich a v popisu projektu tento výběr podrobně zdůvodnit.“
 • Ve všech rozhodnutích o poskytnutí dotace bude uvedeno :
 • „Vlastník dokumentu souhlasí s archivací a zpřístupněním vyrobených digitálních kopií účastníkům programu v Digitální knihovně Manuscriptorium, provozované NK ČR. K tomu zajistí výrobu 2 ks archivních kopií. Finanční prostředky dotace jsou určeny pouze na digitalizaci.“

7. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 6 a další otázky :
Odborný garant Mgr. Adolf Knoll zpracoval přehled výsledků podprogramu VISK 6 za rok 2007, který bude zveřejněn na webových stránkách programu VISK (http://visk.nkp.cz/VISK6.htm.) Ze závěrů vyplynulo, že dvě instituce, které prováděly digitalizaci na jiném pracovišti než v NK ČR, neposkytly do Manuscriptoria povinné archivní kopie včetně metadat. Žádosti o změnu projektu předkládané v průběhu rozpočtového roku, představující technický odklon od původního projektu, budou proto schvalovány pouze ve výjimečných případech.
Povinnou součástí zadávací dokumentace podprogramu VISK 6 se od příštího roku stane tabulka pro kalkulaci nákladů na digitalizaci (prozatím volitelná). Absence zmíněné tabulky totiž velmi znesnadňuje posouzení projektu jak při úpravě výše požadované částky, tak při hodnocení ceny stanovené za digitalizaci, která by měla zahrnovat také popisy a zpracování metadat. V zadávací dokumentaci bude zdůrazněna skutečnost, že požadavek na dotaci je nutno zaokrouhlovat na celé tisíce korun.

8. Závěr - přidělení finančních prostředků :

 • Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 16 projektů. Souhrn veškerých finančních požadavků činil 5 220 000 Kč.
 • Komise doporučila k finanční podpoře MK celkem 15 projektů. S výjimkou jednoho z projektů byly dotace přiděleny v požadované výši.
 • Celkem bylo rozděleno 5 008 000 Kč neinvestičních prostředků. Výsledky ukazuje přiložená tabulka.
 • Zbývající nerozdělené prostředky ve výši 212 000 Kč byly ponechány v rezervě programu VISK k dalšímu možnému využití.

Zapsala: Mgr. Miturová
10. 3. 2008

Schválil: Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.,
předsedkyně komise

31.03.2008