Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Cíle programu VISK

Cíle programu VISK

Cíle programu VISK

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT). Veřejné služby knihoven se orientují zejména na:

 • Poskytnutí veřejně přístupných míst s kvalifikovanou obsluhou a vybavených ICT, která garantují rovné podmínky přístupu k informačním zdrojům a sítím pro všechny skupiny občanů
 • Podporu celoživotního vzdělávání a uspokojování kulturních potřeb občanů
 • Zpřístupnění informací z oblasti veřejné správy ve smyslu zákona 106/99 o svobodném přístupu k informacím
 • Poskytování informací na podporu cestovního ruchu, podnikání, právního vědomí, nezávislého rozhodování včetně poskytování speciálních knihovnických a informačních služeb sociálním a národnostním menšinám
 • Zprostředkování informací a dokumentů pro oblast výzkumu a vývoje
 • Uchování a zpřístupnění národního kulturního soustředěného v knihovních fondech

Realizací programu Veřejné informační služby knihoven se naplňují priority a cíle stanovené:

Dílčí cíle programu VISK

 • Napojením veřejných knihoven na Internet a jejich vybavením ICT umožnit, aby občané ČR měli v místě svého bydliště bezplatný přístup k Internetu prostřednictvím veřejné knihovny.
 • Zpřístupněním katalogů knihoven v prostředí Internetu rozšířit a zkvalitnit přístup místních i vzdálených uživatelů ke knihovním fondům a informačním zdrojům v knihovnách ČR bez ohledu na místo jejich uložení.
 • Zajistit pohotové a efektivní vyhledávání informací o dostupnosti knihovních fondů v knihovnách a informačních institucích na území ČR, zrychlit a zkvalitnit meziknihovní výpůjční služby a služby dodávání dokumentů v knihovnách ČR
 • Rozšířit nabídku informačních služeb a zdrojů poskytovaných na bázi ICT včetně rozšíření možností přístupu k placeným informačním zdrojů doma i v zahraničí pro potřeby vzdělávání, podnikatelů a další činnosti.
 • Vybudovat a zprovoznit digitální knihovnu a archiv, které budou zajišťovat uchování a zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven specializovaným skupinám uživatelů i nejširší veřejnosti.
 • Metodou digitalizace zajistit ochranu a široké zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek ohrožených rozpadem a tvořících důležitou součást národního kulturního dědictví.
 • Podílet se na digitalizačním programu UNESCO Paměť světa, projektu EUROPEANA Evropské komise.
 • Vyškolit pracovníky všech typů knihoven v dovednostech práce s ICT tak, aby mohli poskytovat kvalifikovanou pomoc všem uživatelům knihoven při využívání informačních zdrojů a sítí.
 • Zlepšit vzájemnou kooperaci knihoven v oblasti získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů
 • Racionalizovat zpracování knihovních fondů v knihovnách ČR poskytováním služeb sdílené katalogizace a redukovat celkový objem primární katalogizace při retrospektivním i souběžném zpracování knihovních fondů

Program VISK je členěn na devět vzájemně provázaných podprogramů, které naplňují stanovené cíle.

Poř.číslo Program
VISK1 Koordinační centrum programu VISK
VISK2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků
VISK3 Program vytváření informačních center veřejných knihoven - ICEKNI
VISK4 Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven
VISK5 Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR - RETROKON
VISK6 Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů - Memoriae Mundi Series Bohemica
VISK7 Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius
VISK8A Informační zdroje
VISK8B Jednotná informační brána
VISK9 CASLIN - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit


25.03.2021

Informace pro knihovny

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více