Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod VISK 4 Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven

VISK 4 Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven

Pokyny a formuláře k vyúčtování dotací VISK

Základní charakteristika a cíle podprogramu VISK4

Podpogram VISK 4 – Digitální knihovna je určen výhradně pro Národní knihovnu ČR. Slouží k financování podpůrných činností pro další podprogramy VISK – VISKu 6 (Memoriae Mundi) určeného pro digitalizaci rukopisů a starých tisků a VISKu 7, jenž přiděluje peněžní prostředky na digitalizaci novodobých dokumentů, které jsou ohroženy degradací papíru. Oba tyto podprogramy jsou unikátní v celoevropském měřítku nejen proto, že umožňují jakékoli veřejné knihovně získat finance pro reformátování jejích fondů, ale zároveň tuto produkci standardizují, což nejen usnadňuje pozdější práci s dokumenty, ale zároveň významně přispívá ke koordinaci těchto aktivit na území ČR.

Národní knihovna ČR je s ohledem na výše uvedené skutečnosti garantem používaných standardů a zároveň ručí za metodologická východiska a parametry, v nichž jsou realizovány projekty schválené prostřednictvím programů VISK 6 a VISK 7. Dále je spoluzodpovědná za budování a následný rozvoj aplikací a nástrojů, jenž umožnují tyto digitální dokumenty vytvářet (v souladu s definovanými standardy), adekvátně prezentovat koncovým uživatelům a uvedené digitalizační aktivity koordinovat. Data vzniklá za pomoci obou podprogramů jsou v souladu s autorským právem prezentována na webu pomocí digitálních knihoven NK ČR (Manuscriptorium a Kramerius) a bezpečně archivována na jeho datovém úložišti.

S ohledem na požadavky na efektivní řízení a administraci jednotlivých aktivit došlo v letech 2009 a 2010 k rozdělení činností na tři separátní projekty, které zabezpečují následující činnosti:

1. Zabezpečení provozu a správy digitální knihovny Kramerius

  1. vývoj, rozvoj a správa digitální knihovny Kramerius
  2. vývoj, rozvoj a správa aplikace Registr digitalizace, jenž slouží ke koordinaci digitalizačních aktivit
  3. rozvoj a správa nástroje Sirius určeného pro výrobu digitálních dokumentů

2. Zabezpečení provozu a správy digitální knihovny Manuscriptorium

  1. provoz a údržba digitální knihovny Manuscriptorium
  2. provoz a údržba hardwarových nástrojů využívaných digitální knihovnou Kramerius

3. Zabezpečení provozu a správy Centrálního datového úložiště NK ČR

  1. provoz a údržba Centrálního datového úložiště NK ČR
  2. rozšiřování paměťové kapacity Centrálního datového úložiště
  3. zvyšování bezpečnosti uložených dat
  4. zajištění služeb spojených s přenosy dat

Podprogram VISK 4 uvádí do praxe výsledky řady výzkumných a vývojových aktivit zaměřených na pořizování, strukturaci, archivaci a zpřístupnění digitálních dokumentů, čímž významně přispívá k efektivnímu managementu, dlouhodobému uchování a náležitého prezentování digitalizovaného národního kulturního dědictví.

Mgr. Tomáš Foltýn

11.08.2019

Informace pro knihovny

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více