Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod VISK 4 Národní program ochrany knihovních fondů

VISK 4 Národní program ochrany knihovních fondů

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Základní charakteristika a cíle podprogramu VISK4

Podprogram VISK 4 – Národní program ochrany knihovních fondů je zaměřen na ochranu, dlouhodobé uchování a zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví (tato problematika se přesunuje z podprogramů VISK 6 a VISK 7). Jeho základním cílem je, aby dokumenty byly uchovány v dobrém fyzickém stavu pro budoucí generace.

Podprogram vytváří podmínky pro co nejširší účast tuzemských institucí, které vlastní vzácné fondy a sbírky (rukopisy, staré tisky, vzácné novodobé dokumenty, mapy, aj.), které jsou uloženy na území České republiky, a to bez ohledu na místo, kde vznikly či byly zhotoveny. Hlavním kritériem ochrany je míra jejich ohrožení a unikátnost.

Dále je zacílen zejména na bohemikální dokumenty ohrožené rozpadem (křehnutím) papírového nosiče. Špatný fyzický stav především starších novin a časopisů, ale i knih a rukopisů výrazně omezuje čtenářské a badatelské využívání této součásti národního kulturního bohatství. U převážné části titulů znemožňuje meziknihovní výpůjční službu, znesnadňuje zhotovování kopií pro uživatele, zkracuje jejich celkovou životnost a zhoršuje možnosti uchování takto poškozených dokumentů pro budoucnost.

Mezi priority podprogramu VISK 4 patří zejména podpora restaurátorských a konzervátorských zásahů (včetně dovybavení centrálních a regionálních pracovišť), prevence plísní a mikrobiologického ohrožení fondů, zhotovení ochranných obalů z lepenky archivních kvalit, systematický průzkum fyzického stavu knihovních fondů, odkyselení dokumentů postižených degradací kyselého papíru, nákup měřicích a záznamových přístrojů pro měření a evidenci parametrů mikroklimatu a dalšího vybavení pro zlepšování parametrů pro uložení knihovních fondů, včetně dalšího rozvoje souvisejících koordinačních nástrojů.

Podprogram doplňuje digitalizační aktivity podporované v rámci podprogramů VISK 6 a VISK 7, které rovněž přispívají k prevenci poškození a ochraně originálu dokumentu. Propojení zmíněných aktivit je žádoucí, neboť dotváří snahu o komplexní záchranu knihovních dokumentů. Při posuzování žádosti proto může být přihlédnuto k tomu, zda dokument, který je předmětem žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu VISK 4, byl již digitalizován nebo je jeho digitalizace plánována.

S ohledem na požadavky na efektivní péči o písemné kulturní dědictví došlo v roce 2021 k přípravě nového podprogramu VISK 4, který zahrnuje 4 oblasti podporovaných aktivit: letech 2009 a 2010 k rozdělení činností na tři separátní projekty, které zabezpečují následující činnosti:

  1. Ochrana knihovních dokumentů před nepříznivými vlivy prostředí s důrazem na konzervační a restaurátorské zákroky pro zlepšení jejich fyzického stavu
  2. Zhotovení ochranných obalů z lepenky archivních kvalit
  3. Odkyselení svazků postižených degradací kyselého papíru
  4. Monitoring a úprava klimatických parametrů, prevence škod při živelních pohromách

Podprogram VISK 4 uvádí do praxe výsledky řady výzkumných a vývojových aktivit zaměřených na zkvalitnění péče o fyzický stav knihovních fondů, čímž významně přispívá k efektivnímu dlouhodobému uchování a náležitého prezentování národního kulturního dědictví.

Komise podprogramu VISK 4 – rok 2022

Členové:

Ing. Benjamin Bartl, Národní archiv

Bc. Martina Chadimová, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

MgA. Karel Křenek

Mgr. Jitka Neoralová, Národní knihovna ČR

PhDr. Jan Novotný, Odd. rukopisů a starých tisků Národního muzea

Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice

MgA. Milana Vanišová, VOŠ grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze

 

Tajemnice:

Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

 

Odborná garantka:

Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Národní knihovna ČR

 

Ing. Petra Vávrová, Ph.D.

19.05.2022

Informace pro knihovny

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více