Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod VISK 9/I Rozvoj Souborného katalogu ČR (CASLIN) a souboru národních autorit

VISK 9/I Rozvoj Souborného katalogu ČR (CASLIN) a souboru národních autorit

(https://www.caslin.cz/; https://autority.nkp.cz/)

Komise podprogramu VISK 9/I

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Cíle podprogramu

Charakteristika podprogramu

Obsahově se podprogram VISK 9 člení na dvě části:

Ad Část I.

Rozvoj CASLIN - Souborného katalogu ČR

CASLIN -Souborný katalog ČR je národní souborný katalog, jehož základním cílem je shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat na Internetu informace o všech typech dokumentů v knihovnách České republiky a touto základní činností vytvořit předpoklady k realizaci kvalitních služeb pro veřejné knihovny v celostátním měřítku.
Základní cíle

  • Zajištění pohotového a efektivního vyhledávání informací o dostupnosti knihovních fondů v knihovnách a informačních institucích na území ČR
  • Zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů v knihovnách ČR
  • Racionalizace zpracování knihovních fondů v knihovnách ČR poskytováním služeb sdílené katalogizace
  • Redukce objemu katalogizačních prací v knihovnách ČR
    Souborný katalog poskytuje nebo v blízké budoucnosti bude poskytovat centrálně všem knihovnám ČR následující veřejné informační služby:
  • informačně-lokační služby -z jakéhokoliv místa s přístupem na Internet poskytuje informace o lokalizaci dokumentu (knihy, časopisy, audiovizuální dokumenty apod.) v knihovnách ČR
  • meziknihovní výpůjční služby - prostřednictvím souborného katalogu možnost výpůjčky nebo získání kopie (např.článku v časopise) vyhledaného dokumentu v rámci služeb MVS (.ppt ke stažení, 1 MB)
  • možnost využít sdílené katalogizace, to znamená, možnost převzít ze souborného katalogu záznam jiné knihovny a ušetřit tak pracovní síly i finanční prostředky za zpracování svých fondů a v neposlední řadě také zkrátit dobu od získání dokumentu k uveřejnění informace o něm v katalozích pro veřejnost.

V současné době jsou záznamy v Souborném katalogu ČR propojeny s bází Národních autorit a naopak.Souborný katalog ČR umožňuje uživatelům vyhledávání a stahování záznamů prostřednictvím protokolu Z 39.50 a aktualizaci odběru periodik on-line prostřednictvím interaktivního formuláře. Ze záznamu vyhledaného v Souborném katalogu ČR je možno se propojit do lokálních katalogů jednotlivých knihoven (pokud k tomuto propojení knihovny poskytly příslušné údaje). Z prostředí Souborného katalogu ČR je možno odeslat objednávku MVS do cca 40 českých knihoven, které se k této službě přihlásily

Vyhodnocení ekonomické efektivnosti podprogramu

Výstupem podprogramu je možnost získání informace o primárních fondech knihoven-účastníků souborného katalogu na jednom místě bez nutnosti vstupu do jejich lokálních katalogů. Program přímo navazuje na VISK 5, kdy souborný katalog zpřístupňuje také záznamy, které jsou výsledkem retrospektivní konverze katalogů účastnických knihoven. Program výrazně rozšiřuje a zkvalitňuje spektrum služeb poskytovaných v návaznosti na VISK 3. Dobře fungující souborný katalog je základním nástrojem efektivního vyhledávání informací o dostupnosti informačních zdrojů existujících v českých institucích. Souborný katalog zintenzivňuje využití knihovních fondů a umožňuje efektivní sdílení informačních zdrojů mezi knihovnami. Zároveň je i koordinačním nástrojem pro akvizici knihoven, která se tím zefektivňuje. Služba - sdílení záznamů - umožňuje podstatnou redukci vlastní katalogizace dokumentů v jednotlivých knihovnách ČR. Jednou vytvořený kvalitní katalogizační záznam mohou zúčastněné knihovny převzít do svého katalogu.

ad Část II.

Projekt "Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit"

Komise podprogramu VISK 9 – rok 2022

Členové:

Bc. Šárka Bláhová, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Mgr. Eva Filípková, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p.o.

Jitka Haincová, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.

Mgr. Irena Leitnerová, ředitelka Městské knihovny Ostrov, p.o.

Mgr. Edita Lichtenbergová, Národní knihovna ČR

Ing. Jana Pohludková, Ústřední knihovna VŠB - Technické univerzity Ostrava

Mgr. Lenka Pokorná Korytarová, Moravská zemská knihovna v Brně

PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Pavlína Szöke, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.

Tajemnice:

Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

Odborní garanti:

Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové – část VISK 9/I

PhDr. Petra Šťastná, Národní knihovna ČR – část VISK 9/II

14.02.2024

Informace pro knihovny

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více