Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2024

Příprava projektů pro dotační programy Knihovna 21. století a VISK 1/3 pro rok 2024 (webinář 23. 10. 2023)

Ministerstvo kultury – odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

vyhlašuje pro rok 2024 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů,

a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů,
jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,

VISK 3 – Informační centra knihoven,

VISK 4 – Národní program ochrany knihovních fondů,

VISK 5 – RETROKON,

VISK 6 – Memoriae Mundi Series Bohemica,

VISK 7 – Kramerius,

VISK 8 – Informační zdroje,

Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven,

VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

 

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

 

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury, knihoven a kreativních odvětví

https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

VISK též na:

https://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:

https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

 

Bližší informace:

Mgr. Petra Miturová tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,4,5,6,7,8,9)
Mgr. Blanka Skučková blanka.skuckova@mkcr.cz (K 21)
PhDr. Vít Richter tel.: 603 223 627 (VISK 3)

 

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2023 !!!

29.09.2023

Informace pro knihovny

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více