Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí

Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí

Knihovny v České republice mají k dispozici poměrně velké množství zahraničních elektronických informačních zdrojů, které obsahově pokrývají nejrůznější obory. Nákup těchto databází byl v letech 2000-2004 hrazen z programu MŠMT ČR "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" . Pokračující program MŠMT ČR "Informační infrastruktura výzkumu“ zajišťuje přístup do zahraničních databází na roky 2004-2008. Zásadním způsobem se tak změnila dostupnost informací pro potřeby vědy a výzkumu, vzdělávání a sebevzdělávání všech skupin obyvatel. Databáze umožňují rychlý a efektivní přístup k aktuálním informacím většinou ve fulltextové podobě. V mnoha případech se podařilo zajistit multilicenční přístup - skupinové nebo národní licence.
Cílem podprogramu je vytvoření koordinovaného systému veřejných informačních služeb s co nejširším dopadem na všechny skupiny čtenářů a uživatelů knihoven a informačních institucí a zajištění odpovídajícího zpřístupňování požadovaných informací, jak českých tak i zahraničních, s využitím možností moderních informačních a síťových technologií.
Výstupem z podprogramu bude zajištění rychlé a efektivní dostupnosti informací pro širokou uživatelskou veřejnost různé úrovně podle dosaženého vzdělání, odbornosti, podnikatelských i osobních zájmů. Výsledky budou zhodnoceny v návaznosti na VISK3 a VISK9.
Možnost snazšího přístupu k elektronickým informačním zdrojům prostřednictvím jednotné informační brány a budování tematických informačních bran výrazně zvýší využití stávajících elektronických informačních zdrojů v institucích, které již k nim mají přístup a vyvolá zvýšenou poptávku po

  • zpřístupnění dalších elektronických informačních zdrojů
  • zpřístupnění elektronických informačních zdrojů v dalších institucích.

Vytvoření koordinovaného a uceleného systému zpřístupnění elektronických informačních zdrojů bude vyžadovat plynulé doplňování a pružnou licenční politiku v návaznosti na vyhodnocování míry využití stávajících elektronických informačních zdrojů a nových uživatelských požadavků. Bude nutné zajistit pokračování přístupu k požadovaným databázím. Předpokladem efektivní licenční politiky a optimálního využití dostupných elektronických informačních zdrojů je velmi úzká spolupráce knihoven a informačních institucí na bázi konsorcií.
Národní knihovna ČR bude při uplatňování požadavků na celoplošné licence nebo multilicence zastupovat ostatní knihovny při sjednávání licenčních podmínek, bude koordinovat, organizovat a metodicky řídit činnost vzniklého konsorcia.

17.12.2014

Informace pro knihovny

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více