Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2020

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2020 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 1, VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

 

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

 

VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,

 

VISK 3 - Informační centra knihoven,

 

VISK 5 – RETROKON,

 

VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,

 

VISK 7 – Kramerius,

 

VISK 8 – Informační zdroje:

 

Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven,

 

VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR.

 

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců,

podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven

Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana

https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

 

VISK též na:

https://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:

https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Bližší informace:

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)

Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3, K 21)

PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 1,3)

 

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2019 !!!30.09.2019

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více