Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,

VISK 3 - Informační centra knihoven,

VISK 5 – RETROKON,

VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,

VISK 7 – Kramerius,

VISK 8 – Informační zdroje,

Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí,

Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven a oborových informačních bran,

VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1 – Malá Strana

https://www.mkcr.cz/

VISK též na:

http://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:

http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Bližší informace:

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)

Mgr. Blanka Skučková, blanka.skuckova@mkcr.cz (K21)

PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 3)

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2018 !!!

Termín uzávěrky se nevztahuje na státní příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury (ty předložily své požadavky na program při přípravě rozpočtu na r. 2019).

Vyúčtování dotací

Vyúčtování dotací z programů Ministerstva kultury ČR VISK a K21 je nutné odevzdat do 15. ledna 2019 (rozhoduje razítko pošty, při osobním doručení razítko podatelny).

Doklady o vyúčtování je možné poslat také datovou schránkou, ale na dokladu musí být podpis ředitele, starosty či jiné kompetentní osoby.

Vše o zasílání elektronických zpráv na MK je na https://www.mkcr.cz/kontakty-6.html

Pokyny pro vyúčtování najdete na jednotlivých podprogramech VISK a pro K21 na http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

V případech, že se projekt neuskuteční nebo je realizován jen částečně, je příjemce povinen tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámit Ministerstvu kultury, nejpozději však do 30. 11. 2018, a zároveň předložit vyúčtování. Do 15 dnů od tohoto oznámení je příjemce povinen vrátit nečerpané peněžní prostředky - nebo jejich poměrnou část - na účet, ze kterého byla příjemci dotace uvolněna (obce a organizace zřizované obcí prostřednictvím krajského úřadu) a zaslat Ministerstvu kultury kopii příkazu k úhradě prokazujícího vrácení dotace nebo její části a uvést na ní číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu.

Pokud příjemce vrací dotaci nebo její část v období po 1. 1. 2019, je povinen ji zaslat v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), nejpozději do 15. 2. 2019 na depozitní účet Ministerstva kultury č. 6015-3424001/0710; současně zaslat kopii příkazu k úhradě prokazující vrácení dotace nebo její části a uvést na ní číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu.
27.09.2018

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více