Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod VISK 3 Informační centra veřejných knihoven - ICEKNI

VISK 3 Informační centra veřejných knihoven - ICEKNI

Komise podprogramu VISK 3

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Při nákupu produktů firmy Microsoft využijte výhodné ceny nabízené smlouvou Select Plus nebo daru od TechSoup.

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Cíle podprogramu

V souladu se státní informační politikou a kulturní politikou vlády ČR je hlavním cílem podprogramu VISK 3 systematická podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě.

Cílem je postupně transformovat stávající veřejné knihovny orientované dosud převážně na využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního charakteru, která budou plnit především na tyto funkce:

  1. Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím
  2. Poskytování informačních služeb pro oblast celoživotního vzdělávání občanů
  3. Poskytování informačních služeb podporujících právní vědomí občanů, oblast ekonomiky, obchodu a zaměstnanosti
  4. Poskytování regionálních informačních služeb občanům v oblasti cestovního ruchu
  5. Poskytování informačních služeb a informačních možností tělesně postiženým občanům

Z obsahového hlediska je podprogram VISK 3 zaměřen na tyto oblasti:

1. Zahájení automatizace knihovnických činností v knihovnách menších měst a obcí

2. Zvýšení a zkvalitnění produkce, zpřístupnění a prezentace primárních a sekundárních informačních dokumentů v elektronické podobě prostřednictvím veřejných knihoven

3. Rozšíření nabídky služeb uživatelům na bázi ICT

4. Zlepšení přístupu k informačním zdrojům z oblasti veřejné správy (funkce knihovny jako informačního centra obce)

5. Zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblastí získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů

6. Využití vzájemné kooperace knihoven, muzeí a archivů při vytváření a zpřístupňování informačních zdrojů na bázi ICT.

Podpora připojování knihoven k internetu je řešena v rámci programu Ministerstva informatiky "Projekt internetizace knihoven".

Podmínkou získání dotace je zpracování a podání projektu.

Hodnotící komise VISK 3 – 2021

 

Jméno

Instituce

Ukončení

1.

Mgr. Veronika Synková

ÚZEI - Knihovna Antonína Švehly

2021-2023

2.

Ing. Petr Žabička

Moravská zemská knihovna v Brně

2021-2023

3.

Rostislav Navrátil

Knihovna města Olomouce

2021-2023

4.

Bc. Radek Světlík

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

2021-2023

5.

Tomáš Jandera

Knihovna AV ČR, v.v.i.

2020-2022

6.

Ondřej Černý

Městská knihovna v Praze

2020-2022

7.

Ing. Jitka Rumíšková

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

2019-2021

8.

Bc. Petr Hejhal

Městská knihovna Jablonec

2019-2021

9.

Mgr. Jana Hamplová

Městská knihovna Chrudim

2019-2021

10.

PhDr. Marie Šedá

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

2019-2021

11. Ing. Milan Janíček Ústřední knihovna UK 2019-2021

 

Mgr. Soňa Poláková
Ministerstvo kultury – oddělení literatury a knihoven
tajemnice komise

17.08.2021

Informace pro knihovny

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více