Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků

VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Komise podprogramu VISK 2

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Cíle podprogramu

V letech 2000 a 2001 byla s podporou programu VISK 2 vybudována vzdělávací centra v ústředních knihovnách krajů, která slouží pro:

 • Školení knihovníků v dovednostech pro práci s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), viz ad 1 - 2
 • Různé formy rekvalifikačního studia a celoživotního vzdělávání knihovníků
 • Školení, instruktáže a prezentace služeb knihovny na bázi ICT pro vybrané skupiny občanů, např. pro seniory, ženy z domácnosti, národnostní a sociální menšiny, mládež apod.
 • Volná kapacita vzdělávacího centra může být poskytnuta například pro školení pracovníků státní správy a samosprávy v dovednostech pro práci s ICT nebo pro rozšíření nabídky pracovních stanic napojených na Internet pro veřejnost.

Cíle

 • Expertním školením specialistů, školením nových trendů v oblasti využívání ICT ve veřejných knihovnických a informačních službách a rozvojem oborového e-learningu podpořit rozvoj nových typů služeb na bázi ICT a rovnost přístupu k informačním zdrojům a službám pro všechny obyvatele České republiky. Tento cíl podporuje reflektování vývoje ICT v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb a činností ve vzdělávání informačních pracovníků a knihovníků a ev. doplňování a změny standardů tohoto vzdělávání v souladu s vývojem v EU. Cílovou skupinou jsou pracovníci veřejných knihoven v ČR.
 • Vyškolit minimálně 1 pracovníka každé veřejné knihovny v dovednostech práce s ICT na úrovni evropského standardu European Computer Driving Licence (ECDL) tak, aby mohl:
  • poskytovat kvalifikovanou asistenci, případně základní uživatelské proškolení v ICT ostatním obyvatelům města/obce
  • instruovat či školit ostatní pracovníky knihovny

Tento cíl - zajistit občanům přístup k Internetu s kvalifikovanou asistencí a využívání ICT na veřejně přístupném místě (v tomto případě veřejnou knihovnou) v každé obci ČR – souvisí s celkovým záměrem Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 a v širším kontextu též s hospodářskou reformní agendou EU „Evropa 2012 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“. Cílovou skupinou jsou především knihovníci z knihoven v menších městech a obcích. Program VISK 2 prioritně zajišťuje vzdělávání pracovníků obecních (neprofesionálních) knihoven zahajujících automatizaci svých činností v rámci programu VISK 3.

Vyhodnocení ekonomické efektivnosti podprogramu

Ekonomická efektivnosti podprogramu VISK 2 je založena zejména na těchto principech:

 • Školení různých úrovní dovedností v práci s ICT pro pracovníky knihoven budou realizována jednotlivými knihovnami na neziskovém principu.
 • Tento způsob organizace umožní podstatnou redukci nákladů a současně přispěje k intenzivnějšímu využití všech zařízení, kterými knihovny disponují. Programem bude podporováno kontinuální předávání znalostí a dovedností ICT mezi pracovníky knihoven s plnou kvalifikací a začátečníky.
 • Cílovým záměrem programu je především zvyšování kvalifikace uživatelů/obyvatel ČR, a tím i jejich konkurenceschopnosti a uplatnění na trhu práce, prostřednictvím kvalitních veřejných knihovnických a informačních služeb a rovného přístupu k těmto službám a elektronickým informačním zdrojům. Podprogram VISK 2 zajišťuje ekonomickou efektivitu podprogramu VISK 3 (pouze kvalifikovaný personál může ekonomicky efektivně využívat implementovanou techniku a připojení k Internetu).

Adresáti programu a jejich finanční participace

 • Výsledky programu, tzn. nabídka různých typů školení dovedností pro práci s ICT, budou určeny všem pracovníkům knihoven, které poskytují veřejné informační služby. Na základě dohody může být tato nabídka rozšířena také na pracovníky veřejné správy.
 • V zařazování pracovníků/knihovníků do kurzů základní informační/počítačové gramotnosti budou mít přednost pracovníci knihoven v menších městech a obcích, zejména s vazbou na realizaci programu VISK 3.
 • Kurzy základní informační/počítačové gramotnosti budou poskytovány bezplatně.
 • Výše finanční spoluúčasti v ostatních kurzech bude určena v závislosti na objemu poskytnuté finanční dotace.

Okruh účastníků, kteří se budou podílet na realizaci školení

Projekty na zajištění vzdělávání knihovníků v ICT v rámci programu VISK 2 mohou předkládat právnické osoby a fyzické osoby na základě výběrového dotačního řízení vyhlášeného MK ČR.

Výběr projektů

 • Rozhodujícím kritériem bude kvalita projektu v poměru k výši finančních nákladů.
 • Prioritu budou mít projekty podporující rozvoj elektronických veřejných služeb knihoven a projekty oborového e-learningu.
 • Podporovány budou projekty navazující na podprogram VISK 3, tedy zejména kurzy počítačové/informační gramotnosti pracovníků těchto knihoven.
 • Akceptovány nebudou projekty na proškolování výhradně vnitropodnikové (pouze zaměstnanci jediné instituce).
 • Preferovány budou projekty kooperativní (např. krajské a vysokoškolské knihovny v místě a kraji, oborově orientované projekty apod.)

Priority přidělování finančních prostředků

 • Podporovat projekty knihoven, které při školení v oblasti ICT i ve vzdělávací činnosti pro knihovny v regionu dlouhodobě dosahují dobrých výsledků.
 • Podporovat projekty s jasně definovaným plánem vzdělávání v oblasti ICT.
 • Zajistit co možná nejproporcionálnější pokrytí území ČR.

Komise podprogramu VISK 2 – rok 2022

Členové:

Mgr. Irena Brezovic, Krajská knihovna Vysočiny

Mgr. Adéla Dilhofová, Moravská zemská knihovna v Brně

Mgr. Lukáš Dlabač, Městská knihovna v Praze

Mgr. Alena Chodounská, Národní technická knihovna

Mgr. Adéla Jarolímková, ředitelka Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze

Mgr. Radka Krejčí, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.

Mgr. Jana Linhartová, ředitelka Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, p.o.

PhDr. Radek Liška, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

Kateřina Nekolová, PhD. Národní knihovna ČR

PhDr. Michaela Staňková, Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.

Tajemnice:

Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

Odborný garant:

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., Národní knihovna ČR

02.02.2024

Informace pro knihovny

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více