Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod VISK 6 Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica

VISK 6 Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica

Manuscriptorium

Komise podprogramu VISK 6

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

 

Charakteristika podprogramu a základní cíle
Pravidla pro předkládání žádostí a výběr účastníků a akcí podprogramu

Digitální knihovna Manuscriptorium

Charakteristika podprogramu a základní cíle

Memoriae Mundi Series Bohemica je program digitálního zpřístupnění a ochrany kulturního dědictví obsaženého v dokumentech dochovaných na teritoriu České republiky. Od svého založení Národní knihovnou ČR ve spolupráci s firmou AiP Beroun s.r.o. v r. 1995 se hlásí k programu UNESCO Paměť světa, pro který bylo zpracováno několik pilotních projektů, mj. první CD-ROM celého programu a první publikovaný digitalizovaný rukopis. Koordinátor podprogramu působí v Mezinárodním poradním výboru programu Paměť světa a dlouhodobě do r. 2012 pracoval také v její subkomisi pro technologii.

V souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 je základním cílem podprogramu VISK 6 zajistit metodou digitalizace a bezpečného uchování vzniklých dat ochranu a široké zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví. V návaznosti na program UNESCO „Paměť světa“ vytváří podmínky pro co nejširší účast tuzemských institucí, které vlastní vzácné fondy (rukopisy, staré tisky, vzácné novodobé dokumenty, mapy, atp.)

Základními kritérii výběru jsou míra ohrožení a požadavky na jejich širší využití. Memoriae Mundi Series Bohemica zpřístupňuje vzácné dokumenty uložené na teritoriu České republiky bez ohledu na místo, kde vznikly/byly zhotoveny.

V programu lze žádat podporu na digitalizaci rukopisů a vzácných tisků a na podpůrné práce pro digitalizaci v oblasti ochrany fondů, přípravu metadat pro významné dlouhodobé mezinárodní projekty digitalizace a restaurování, prevenci plísní a ochranu před nepříznivými vlivy prostředí. Tyto práce se musí týkat dokumentů, které budou digitalizovány, resp. již byly digitalizovány v podprogramu VISK 6, případně knihovních fondů, u nichž je plánována výběrová digitalizace nejvýznamnějších dokumentů v podprogramu VISK 6.

Vyprodukovaná data jsou dlouhodobě ukládána v Národní knihovně České republiky a zpřístupňována společně s dalšími daty v digitální knihovně Manuscriptorium (https://www.manuscriptorium.eu). Základem dlouhodobého uchování a kvalitního zpřístupnění je dodržení standardu Definice digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK6 (viz níže). Popis a struktura digitálního dokumentu jsou v rámci tohoto standardu založeny na platformě TEI P5, tzv. enrich.xsd schéma.

Zpřístupnění v Manuscriptoriu automaticky znamená vyhledatelnost dat prostřednictvím portálu Europeana a prostřednictvím profesionálních celosvětových služeb poskytování informací pro vědecký výzkum, jako jsou EBSCO Discovery Sevice™ nebo The Summon® Service firmy ProQuest resp. dalších. Europeana je se svým podílem cca 28% největším generátorem konkrétního přístupu k dokumentům v Manuscriptoriu.

Do konce r. 2014 bylo díky tomuto podprogramu digitálně zpřístupněno v Manuscriptoriu na 5 900 rukopisů a starých tisků od žadatelů v České republice a díky podpoře přípravy metadat na 18 200 starých tisků z digitalizace společnosti Google.

Pravidla pro předkládání žádostí a výběr účastníků a akcí podprogramu

Okruh účastníků

Programu Memoriae Mundi Series Bohemica se mohou účastnit všechny tuzemské instituce, které jsou evidovány jako knihovny a které vlastní vzácné historické fondy (rukopisy, staré tisky, ale i další vzácné dokumenty zpřístupnitelné formou digitalizace obrazu vč. velmi vzácných novějších dokumentů).

Základními kritérii pro jejich výběr jsou míra jejich ohrožení a požadavky na jejich širší využití. Memoriae Mundi Series Bohemica zpřístupňuje vzácné dokumenty uložené na teritoriu České republiky bez ohledu na místo, kde vznikly/byly zhotoveny.

Povinnosti žadatele

a)   digitální zpřístupnění dokumentů

Každý žadatel o dotaci je povinen před podáním žádosti ověřit v Manuscriptoriu a Registru digitalizace CZ, případně v oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR, zda dokument předkládaný k digitalizaci nebyl již takto zpracován, či zda se na něm právě nepracuje. Pokud je v případě starých tisků příslušný titul volně dostupný na internetu jinde než v Manuscriptoriu, je třeba v žádosti zdůvodnit unikátnost konkrétního exempláře, na jehož digitalizaci je dotace požadována, (např. proto, že obsahuje přípisy) a povinně doložit fotografiemi.

Z finančních prostředků podprogramu budou digitalizovány úplné exempláře, a není-li takových, tedy exempláře nejlépe dochované. Pokud žadatel o dotaci navrhuje k digitalizaci neúplný exemplář, je povinen předem kontaktovat oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR, které vyhledá a doporučí k digitalizaci vhodnější exemplář (digitalizace může proběhnout pouze po dohodě s vlastníkem dokumentu).

U dokumentů digitalizovaných před rokem 2000, případně digitalizovaných mimo podprogram VISK 6, které již nevyhovují současným nárokům na zpřístupnění a archivaci digitalizovaných dokumentů, smí být digitalizace těchto dokumentů opakována nejdříve roku 2020, to však pouze na vlastní náklady žadatele.

Žadateli se doporučuje před digitalizací provést základní průzkum a dokumentaci fyzického stavu rukopisu/tisku/dokumentu a zhotovení ochranného obalu. Případný restaurátorský průzkum lze provést na odborném pracovišti Národní knihovny ČR. V jeho rámci se identifikují typy případného poškození, provede se fotografická dokumentace a navrhne příslušný zásah. Na vyžádání lze i zhotovit ochranný obal (krabici) z nekyselé lepenky, která zabrání pokračování některých degradačních procesů.

Žadatel musí vytvořit nebo zajistit vytvoření digitálních archivních dat, která budou respektovat a využívat základní principy, standardy a doporučení programu Memoriae Mundi Series Bohemica, zejména tato:

   • Digitální archivní data slouží k ochraně originálů před jejich přímým používáním uživateli
   • Digitální archivní data jsou pořízena v kvalitě umožňující jejich všestranné využití, včetně reprodukčního
   • Archivní data budou uložena v Centrálním datovém úložišti NK ČR
   • Digitální kopie budou zpřístupněny po Internetu v digitální knihovně Manuscriptorium (https://www.manuscriptorium.eu, *.cz, *.com), spravované Národní knihovnou ČR
   • Žadatel se bude závazně řídit standardem nazvaným Definice digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK 6
   • K tomu si žadatel vyžádá a převezme od NK ČR před započetím vlastní realizace projektu:
        • Identifikátor místa uložení či majitele
        • 1 ks referenční barevné tabulky HEXACHROM včetně příslušných metadat
   • Žadatel je povinen předat transportní balíček VISK6 s MC (Master Copy, tj. komplexním digitálním dokumentem určeným k archivaci) a UC (User Copy, tj. variantou komplexního digitálního dokumentu, odvozenou z MC a určenou k prezentaci) na přenosném USB harddisku do NK ČR za účelem:
        • uložení MC v Centrálním datovém úložišti NK ČR (CDÚ)
        • zpřístupnění UC v Manuscriptoriu
   • Zároveň s předáním transportního balíčku VISK6 je žadatel povinen předat NK ČR k uložení referenční barevnou tabulku HEXACHROM

 

b)   podpůrné práce pro digitalizaci – restaurování, prevence plísní a ochrana do kumentů před nepříznivými vlivy prostředí

Dotaci lze žádat na přípravu metadat pro zvlášť významné dlouhodobé projekty digitalizace a dále na provedení odborného restaurátorského průzkumu rukopisů a starých tisků, zjištění stavu a rozsahu poškození vč. dokumentace a návrhů na restaurátorské a konzervační zásahy, restaurování a opravy na základě provedených průzkumů, vyhodnocení mikrobiologických stěrů, zjištění četnosti výskytu spór plísní, příp. dezinfekci dokumentu zmlžením, dále na mechanickou očistu historických a vzácných knihovních fondů a měření mikroklimatických podmínek ve skladištích, případně nákup měřících a záznamových přístrojů pro měření a evidenci parametrů mikroklimatu.

Podmínkou přidělení dotace je, že jde o knihovní fondy nebo dokumenty určené k digitalizaci (ne nevyhnutelně v témže kalendářním roce), resp. dokumenty, které budou nebo již byly v podprogramu VISK 6 digitalizovány nebo byly zapsány do celosvětového seznamu Paměti světa UNESCO. Žadatel o dotaci proto v popisu projektu uvede, že plánuje jejich digitalizaci, případně digitalizaci vybraných nejvýznamnějších dokumentů.

 

Výběr účastníků

Při Ministerstvu kultury ČR je ustavena odborná komise, která bude posuzovat návrhy/projekty jednotlivých institucí, případně doporučovat k digitalizaci i další významné dokumenty. Tímto bude obsahově koordinována vhodnost zařazení jednotlivých vzácných dokumentů do podprogramu. Komise bude zohledňovat doporučení vzniklá a vznikající na půdě programu UNESCO Paměť světa, zejména v rámci práce Mezinárodní poradní komise a jejich subkomisí.

Projekty budou předkládány na základě a podle pravidel veřejné soutěže vyhlášené Ministerstvem kultury ČR pro program Memoriae Mundi Series Bohemica.

Komise podprogramu VISK 6 – rok 2022

Členové:

Mgr. Jiří Dufka, Moravská zemská knihovna v Brně

Mgr. Markéta Hrdličková, Národní archiv

Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

PhDr. Jan Novotný, Národní muzeum, Oddělení rukopisů a starých tisků

Mgr. Jan Pařez, Ph.D., Strahovská knihovna - Královská kanonie premonstrátů

Ing. Jiřina Strnadová, Archiv hlavního města Prahy

Tajemnice:

Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

Odborný garant:

Mgr. Adolf Knoll, Národní knihovna ČR

 

 

Digitalizované dokumenty jsou/budou dostupné v digitální knihovně Manuscriptorium na https://www.manuscriptorium.eu

Podprogram VISK 6 v r. 2016
07.06.2024

Informace pro knihovny

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více