Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod VISK 7 Národní program digitalizace a dlouhodobé archivace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS

VISK 7 Národní program digitalizace a dlouhodobé archivace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS

Komise podprogramu VISK 7

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Přílohy v zadávací dokumentaci

Obecné informace

Rok 2013


Cíle podprogramu

Cílem národního programu Kramerius je záchrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče. Špatný fyzický stav především starších novin a časopisů v současné době výrazně omezuje využívání této součásti národního kulturního bohatství, u převážné části titulů znemožňuje meziknihovní výpůjční službu, znesnadňuje zhotovování kopií pro uživatele, zkracuje jejich životnost a zhoršuje možnosti uchování takto poškozených dokumentů pro budoucnost.

Realizace národního programu umožňuje:

  • Digitalizace ohrožených bohemikálních dokumentů
  • Instalace nové verze Systému Kramerius (verze 5.0 či vyšší)
  • Podpora instalace a implementace softwarových nástrojů pro zajištění dlouhodobé archivace digitálního obsahu včetně školení odborného personálu, vytváření a modifikace balíčků vhodných pro dlouhodobé ukládání digitálního obsahu
  • Reformátování zvukových dokumentů zaznamenaných na gramofonových deskách včetně převodu etiket do digitální podoby

Vyhodnocení ekonomické efektivnosti programu:

Ochranné reformátování realizované v rámci programu VISK 7 Kramerius umožňuje knihovnám zachránit publikace ohrožené degradací papíru a tím zachovat jejich obsah uživatelům, zejména z řad vědeckých a odborných pracovníků do budoucnosti. Záchrana kulturních hodnot a zajištění dostupnosti informací, které by se jinak nepodařilo uchovat, pro výzkum, vývoj, vzdělávání a kulturní aktivity, představuje přínos, který lze jen těžko ekonomicky vyčíslit.

Kromě tohoto základního přínosu program zajišťuje koordinaci výběru titulů a tím předchází neekonomickým duplicitním činnostem v případě opakovaného reformátování stejného titulu na více místech.

Program VISK zajišťuje nejen vlastní reformátování ale i archivaci digitálních dokumentů. Centralizace archivace zdrojových dat je ekonomicky výhodná především proto, že není nutné pořizovat drahá zařízení v ostatních institucích účastnících se programu VISK 7. K dalším úsporám pak dochází v okamžiku, kdy je třeba provést hromadné náročné operace jako jsou konverze a migrace dat, které jsou ve velkých objemech efektivnější. Národní knihovna ČR zajišťuje také centrální archivaci mikrofilmů vzniklých v předchozích letech programu VISK 7 pro instituce, které nemají k dispozici sklad se speciálními parametry mikroklimatu. K dalším úsporám může docházet při duplikování reformátovaných kopií, zpřístupňování digitálních dokumentů prostřednictvím sítí, kdy se šetří mzdové náklady jinak nutné na expedici, nebo prostřednictvím elektronického dodávání dokumentů, kdy dochází k úsporám poštovních a dalších manipulačních nákladů. Využívání reformátovaných dokumentů v knihovnách šetří také další doprovodné náklady, jakými jsou poplatky za vazbu a opravy knih, očistu, skladování, prevenci plísní atd. nutné v případě klasických publikací. Dochází i k výrazným úsporám prostoru.

Pravidla pro předkládání žádostí a výběr účastníků a akcí programu

Okruh účastníků

Podprogram VISK 7 je určen knihovnám a ostatním institucím, které spravují knižní sbírky ohrožené degradací papíru. Instituce se mohou ucházet o finanční podporu na výše uvedené činnosti na základě zpracovaného projektu.

Podmínky účasti a výběr účastníků

Digitální dokumenty musí být zhotoveny podle  standardů uvedených v zadávací dokumentaci.

Projekt musí obsahovat návrh kompletního reformátování. Digitální dokument musí obsahovat obrazové soubory a popisné údaje (metadata) v předepsaných formátech. Uchazeč musí uvést způsob zpřístupňování reformátovaných kopií. Projekt musí dále obsahovat seznam titulů se zdůvodněním obsahujícím popis fyzického stavu a frekvenci výpůjček. U každého titulu musí být vyčíslen počet svazků, odhad celkového počtu stran a kalkulace nákladů. Seznam dokumentů musí být uveden i při odkyselování svazků a dalších ochranných činnostech, které se musí řídit metodologickými postupy k ochraně dokumentů před nepříznivými vlivy prostředí s důrazem na konzervační a restaurátorské zákroky stavu ohrožených dokumentů, vytvořenými odborným pracovištěm NK ČR.

O přidělení finanční dotace rozhoduje odborná rada jmenovaná Ministerstvem kultury ČR, která koordinuje výběr titulů pro reformátování a ochranu fondů a která má právo odmítnout přidělení finanční dotace, nebo její výši krátit. Prostředky na realizaci projektů obdrží vybraní předkladatelé jako účelově vázanou dotaci. Po skončení projektu jsou uchazeči, kteří dotaci obdrželi, povinni včas předložit vyúčtování a zprávu o realizaci. Dotace se poskytuje max. do výše 70% celkových nákladů na projekt, zbývající část 30% hradí uchazeč z vlastních zdrojů.

V případě, že se v rámci projektu dokumenty digitalizují, musí uchazeč zajistit přidělení "ISSN" všem starším dokumentům prostřednictvím příslušného pracoviště Národní  technické knihovny a "siglu" instituce (pokud dosud nebyla přidělen) prostřednictvím pracoviště Národní knihovny ČR. ISSN a sigla slouží pro jednoznačnou identifikaci digitálních dokumentů a jejich částí. Digitalizace dokumentů musí být zaznamenána v Registru digitalizace, aby nedocházelo k duplicitní digitalizaci.

Komise podprogramu VISK 7 – rok 2022

Členové:

Mgr. Aleš Drahotušský, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.

PhDr. Iva Horová, Národní technická knihovna

Jan Houserek, Vědecká knihovna v Olomouci

Ing. Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, v.v.i.

PhDr. Jana Maroszová, Ph.D., Knihovna Vysoké školy ekonomické v Praze

Mgr. Erika Mirová, Moravská zemská knihovna v Brně

Dana Novotná, Národní knihovna ČR

Mgr. Eva Uzlová, vedoucí Knihovny Národního archivu

PhDr. Zdeněk Vašek, Ph.D., Ústav dějin UK a Archiv UK v Praze

Tajemnice:

Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

Odborný garant:

Mgr. Tomáš Foltýn, Národní knihovna ČR

28.02.2023

Informace pro knihovny

Cíle programu

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

více

Financování

Pravidla poskytování dotací z tohoto programu stanoví nařízení vlády ČR č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.

více